Husorden

§ 1 Der må kun parkeres på etablerede parkeringspladser og parkeringsfelter.
– Til hver lejlighed i etageejendommene er der 1½ p-plads på den østvendte parkeringsplads og til hvert rækkehus er der 2 p-pladser; en i carporten og en overfor huset.
– Påhængskøretøjer(Campingvogne, trailere og lignende) skal parkeres længst væk fra boligblokkene på den østlige parkeringsplads, der er nærmest ens egen bolig.
– Af hensyn til rednings- og handikapkørsel må der kun parkeres kortvarigt udfor indgange  og carporte. Dette gælder også campingvogne, der skal rengøres, læsses eller tømmes.
– Parkering udfor supermarkedet er kun tilladt for biler med invalideskilt.
– Køretøjer på over 3500 kg. tilladt totalvægt, må ikke parkeres i Eremitageparken.
– Uanset køretøjernes vægt, forbeholder Ejerforeningens bestyrelse sig ret til at kunne afvise parkering af alle former for køretøjer, der på nogen måde er eller kan være årsag til ødelæggelse af ejendommens arealer, ligesom ejerne af køretøjerne vil blive holdt økonomisk ansvarlig, hvis der sker skader.
– Knallertkørsel er forbudt på alle stier og overalt i de grønne områder.
– Ved kørsel i området, skal der udvises størst mulig agtpågivenhed, således at der ikke opstår fare for andre.
– Unødigt brug af horn i bebyggelsen er forbudt.

§ 2 Alle former for støj og leg på trapper, reposer og i vindfang er ikke tilladt.
– Støjende arbejder i form af hamren, brug af el-boremaskiner, gulvafhøvling og lignende, må kun finde sted mandag til fredag fra kl. 08.00 til 19.00, samt lørdag, søndag og helligdage fra kl. 10.00 til 14.00.
– Brug af musikinstrumenter, radio, TV og lignende skal foregå sådan, at andre beboere ikke generes.
– Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler skal installeres således, at de ikke ved støj eller på anden måde er til gene for naboer eller til skade for ejendommen.
– Brug af vaskemaskine, støvsugning og karbade bør undgås mellem kl. 23.00 og 06.00.

§ 3 På reposerne må der ikke stilles fodtøj, møbler, kasser eller affald.
– Vindfang og trappegange må ikke bruges som lager for aviser og reklamer, der skal deles ud.
– Cykler, legeredskaber, møbler m.v. må ikke anbringes på trapper, reposer, i vindfang eller i kældergange, da alle disse er flugtveje.
– Barnevogne må kun stå i vindfangene, når de er i brug!

§ 4 Affaldsøernes containere er kun beregnet til dagrenovation(køkkenaffald), som skal være pakket i lukkede plastikposer. Flasker, glas og skarpe genstande må under ingen omstændigheder lægges i containerne. Der er flere steder i bebyggelsen opstillet containere til genbrugspapir og flasker. Brugte batterierPP001102 kan afleveres i beholderen ved siden af flaske- og papircontainerne på butikstorvet. For etageejendommenes beboere kan papkasser og anden emballage anbringes i de store containere, der bliver stillet i bebyggelsen den første weekend i hver måned. Containerne kan også benyttes til haveaffald og lignende. Disse containere må kun bruges af beboerne i etageejendommene. For rækkehusenes beboere er der afhentning af storskrald hver anden fredag, hvis det anbringes let tilgængeligt udenfor carporten. Bygge- og haveaffald afhentes ikke — det kan afleveres på LTK’s genbrugsstation på Firskovvej. Datoer for opstilling af containere og afhentning storskrald kan ses på TV:

Kanal S9/88  —   frekvensen er 161,25MHz.

§ 5 Der skal skriftligt søges om tilladelse til husdyrhold hos bestyrelsen.
– Det påhviler enhver beboer, der holder husdyr, at sørge for at dyret ikke ved støj, lugt, hærværk, bidsk optræden eller på anden måde er til gene for ejendommens øvrige beboere.
– Af hensyn til børnene må hverken hunde eller katte opholde sig i sandkasserne eller på legepladserne.
– Ingen husdyr må løbe frit om i bebyggelsen og det indskærpes, at det påhviler dyrets ejer øjeblikkeligt, at fjerne al forurening udenfor de anlagte hundetoiletter.
– Fodring af fugle med brød og korn må kun foregå på steder, hvor det ikke kan falde ned på jorden og derved blive til føde for rotter. Af samme grund bør man heller ikke smide madrester på jorden hverken i haver eller andre steder i bebyggelsen, da disse tiltrækker både rotter og duer, som begge kan være farlige smittebærere.

§ 6 Altankasser, som beboerne selv opsætter, skal være anbragt på indersiden af altankanten i flugt med dennes overkant og forsvarligt fastgjort. Kasserne må på ingen måde være til gene for andre beboere eller til skade for ejendommen.
– Tørring af tøj på altaner skal foregå så tøjet ikke er synligt udefra.
– Beboerne skal renholde altanernes gulv og sørge for at afløb ikke tilstoppes.
– Altanernes og havernes beplantning må hverken skygge eller på anden måde være til gene for ejendommen eller beboere.
– Bøgehækken ud for stuelejlighederne mod øst må ikke opgraves eller beskadiges. Hækken klippes og passes af ejendommens funktionærer.
– Det påhviler beboerne at vedligeholde arealet mellem hækken og facaden. Ligeledes skal det ca. 30 cm brede jordstykke udenfor baghavernes plankeværker mod vest også vedligeholdes af beboerne.
– Ved indgangspartierne mod øst på alle rækkehusene, er der i hele husets bredde en faskine med singels i størrelsen 40-60 mm. Faskinen må ikke hverken dækkes eller fyldes med jord og andre materialer, fordi den så ikke leder regnvand væk og derfor ikke virker efter hensigten.

§ 7 Markiser og parabolantenner skal opsættes på en forsvarlig måde, således at ejendommen ikke skades og sådan at mennesker, der færdes i bebyggelsen, ikke kan komme til skade.
– Overdækninger og faste læskærme er ikke tilladt.
– I ejendommen er der i samarbejde med TDC installeret kabel-tv og der må ikke opsættes andre antenner eller paraboler, der er synlige udefra.
– Det er heller ikke tilladt at ændre på facadernes eller vinduernes udseende ved f.eks. at montere andre typer døre eller vinduer. Det er dog tilladt at udskifte elementet over hoveddøren på rækkehusene med en fast rude, hvis arbejdet udføres af en godkendt glarmester.
– Udvendig maling af alle bygningsdele, vægge, facadepartier m.m. er ikke tilladt. Udhuse og plankeværker må males med en godkendt maling, som kan afhentes gratis på varmecentralen.
– Rækkehusenes hoveddøre må også males. Farveprøver kan ses på varmecentralen.
– Opsætning af reklameskilte i bebyggelsen er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra Ejerforeningens bestyrelse.

§ 8 Hvis der sker forurening af legepladser, anlæg eller andet skal den ansvarlige beboer straks foretage den nødvendige rengøring.
– Fodboldspil er kun tilladt på græsarealerne og der skal vises hensyn til andre beboere, som opholder sig på arealerne.
– I fælles interesse henstilles det til beboerne, at der udvises nænsomhed overfor beplantning og græs overalt i bebyggelsen, samt at altaner, carporte og haver ikke bruges til opbevaring af materialer og andet, der kan virke skæmmende på bebyggelsens helhedsindtryk.

I øvrigt henvises til Ejerforeningens vedtægter samt evt. lejekontrakt

Ved tvivl om husordenen kan man henvende sig på ejendommens kontor:
Varmecentralen
Eremitageparken 359
Tlf. 4587 7292

eller skrive til
Ejerforeningen Eremitageparkens bestyrelse
DEAS
Dirch Passers Allé
2000 Frederiksberg