Lejerforeningens vedtægter

Vedtaegter for Lejerforeningen

Navn:

§1.

Foreningens navn er “Lejerforeningen Eremitageparken med BEBOERREPRÆSENTATION”.

Formål:

§2.

At varetage medlemmernes interesse i videst muligt omfang.

Medlemmer:

§3.

Ethvert lejemål i Eremitageparken kan blive medlem af lejerforeningen.

Kontingent:

§4.

Kontingentet faststtes på den ordinære generalforsamling for det kommende regnskabsår. Kontingentet opkræves over huslejeopkrævningen hver måned.

Ledelse:

§5.

Foreningen ledes af en bestyrelse på min. 3 og max. 7 medlemmer, hvoraf 2 (3) vælges i lige år og 1 (3) i ulige år, samt 1 suppleant vælges hvert år.
Bestyrelsen udpeger selv en formand og en kasserer, dog således at disse personer vælges hvert sit år.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 (4) medlemmer er tilstede. Er et bestyrelsesmedlem fraværende træder suppleanten ind og har stemmeret.
Bestyrelsen er berettiget til at tage sagkyndig bistand.
Kassereren fører regnskabet og indsætter indkommende penge i bank eller sparekasse. Foreningens penge kan kun hæves med kassererens og et udvalgt bestyrelsesmedlems underskrift.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet forelægges på den ordinære generalforsamling.

Udvalg:

§6.

Bestyrelsen kan efter behov nedsætte rådgivende arbejdsudvalg.

Interessegrupper:

§7.

Beboere kan efter behov danne interessegrupper med særskilt økonomi. Disse grupper vælger en fælles repræsentant, der har tale og stemmeret i bestyrelsen vdr. forhold af betydning for interessegrupperne.

Generalforsamling:

§8.

Denne er foreningens øverste myndighed. Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem dvs, en stemme pr. lejemål.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned og indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.

Dagsorden skal indeholdefølgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning.
 3. Godkendelseaf regnskab og fastsættelse kontingent.
 4. Forslag.
 5. Valg:
  • Valg af 2 (4) hhv. 1 (3), jf. punkt 5, medlemmertil bestyrelsen.
  • Valg af 2 suppleanter for bestyrelsen.
  • Valg af 2 revisorer og 1 revisor-suppleant.
  • Valg af 3 forhandlingsberettigede BEBOERREPRÆSENTANTER, vælges mellem den nyvalgte bestyrelse hvert år.
 6. Eventuelt.

Alle beslutninger og valg afgøres ved simpelt stemmeflertal.
Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre skriftlig afstemning bliver forlangt.
Vedtægtsændringer kræver for godkendelse 2/3 flertal for, af ftemmødte.
Forslag fta medlemmerne må for at komme til behandling på generalforsamlingen være indgivet til bestyrelsen senest syv dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller når 25 % af medlemmerne kræver det. Den skal afholdes senest 30 dage efter motiveret dagsorden er fremsat til bestyrelsen.

Over det på generalforsamlingen og på bestyrelsesmøderne skete, udfærdiges et referat.

Foreningens ophør:

§9.

Kan kun finde sted, når mindst 3/4 af samtlige medlemmer skriftligt stemmer herfor.

Eventuelle aktiver tilfalder ved ophør cancerramte børn på rigshospitalet.

 

Vedtaget på Lejerforeningens generalforsamling d. 21 marts 2000.